Loading...
Tillbaka

Att utveckla förmågor i vardagen utan att tillföra ny kunskap – case study med Berghs School of Communication

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

År 2015 gav FN ut the Sustainable Development Goals (SDG), som utgör kärnan i arbetet med att uppnå en hållbar värld till 2030. Planen de lanserade innehåller 17 mål inom många områden – bland annat rent vatten åt alla, jämställdhet och insatser för klimat. Framstegen mot målen har dock inte gått i den takt man hoppades när de sattes upp 2015, vilket triggat ett kompletterande, fristående initiativ från: Inner Development Goals (IDG).

IDG-initiativet menar att vi också måste utveckla våra egna inre förmågor för att på allvar ha en chans att närma oss FN:s ambitiösa mål för hållbarhet. Med utgångspunkt i modern forskning definierade upphovsmakarna 23 inre förmågor, som delades in i fem kategorier:

 • Being
 • Thinking
 • Relating
 • Collaborating
 • Acting
De fem kategorierna av Inner Development Goals. Bild: Innerdevelopmentgoals.org

Hur får vi människor att arbeta med Inner Development Goals i vardagen?

När The Inner Development Goals lanserades ville Berghs utforska hur de kunde hjälpa sina studenter att utveckla sina inre färdigheter med IDG:s ramverk som bas.

Patrik Hambraes, Learning Developer på Berghs, kontaktade då oss på Knowly, då han sedan tidigare visste att vi arbetat med förmågeträning i olika slag.

Projektet kom snabbt att handla om just hur vi kan stötta de deltagande studenterna i att träna förmågor i vardagen. Vi frågade oss själva:

 • Hur kan vi få studenterna att uppmärksamma sitt eget beteende mer?
 • Hur får vi studenterna att öva på vissa förmågor i vardagen?
 • Hur kan vi trigga daglig reflektion?

Grundstenen: Feedback-loop för robust lärande

Robust lärande, som faktiskt kan leda till förändrat beteende, behöver ofta en väl rotad feedback-loop i grunden: Vi sätter mål, fyller på med kunskap, testar och utvärderar utfallet. Sedan börjar vi om igen, med nya insikter, nya mål och ny reflektion.

Berghs började nu ta fram ett koncept med målet att förankra just den sortens lärande-loop i deltagarnas vardag, och att uppmärksamma varje persons förflyttning över tid.

För den första piloten bjöds både studenter på Berghs och working professionals in, så att den totala gruppen till slut bestod av ungefär 50 personer.

Verktyget att använda i vardagen: IDG@Berghs Scorecard

Konceptet fick namnet IDG@Berghs Scorecard, och bestod av att deltagarna delades in i pilotgrupper och därefter valde en förmåga ur varje kategori per person. Därefter uppmanades de att först på egen hand och sedan i grupp definiera vad den förmågan faktiskt betydde. I mötet mellan den egna definitionen och feedbacken från gruppen förfinades definitionerna till att bli tydligare och mer konkreta.

Exempel på ett scorecard från en av grupperna.

Deltagarna stod för allt innehåll

Till skillnad från i de flesta andra utbildningsinsatser tillfördes ingen ny kunskap till grupperna. Istället låg fokus på facilitering i vardagen: Deltagarna själva definierade förmågorna de ville utveckla och fick stöd i form av uppföljningssamtal, jämförelser, förtydliganden och dagliga mätningar.

I en av uppföljningssammankomsterna valdes förmågan Närvaro (Being). Då fick alla närvarande skriva ytterligare en egen definition, med utgångspunkt från IDG-ramverket och sina nya erfarenheter. Sedan diskuterade gruppen varandras texter. Formuleringarna blev direkt tydligare och djupare än tidigare. Gruppen lärde sig av varandra. Avslutningsvis skattade alla gruppmedlemmar hur närvarande de varit under veckan, utifrån den definition de själva formulerat.

Scorecard-konceptet togs fram för att systematisera och förenkla reflektionen, så att den också kunde göras av varje individ: Deltagarna skattade sitt eget och andras beteende och reflekterade över vad de gjort under dagen och veckan.

Flera deltagare uttryckte också uppskattning inför upplägget, att det skapade en känsla av nyfikenhet inför att ta reda på vad närvaro betyder för just mig.

Antagandet: Det händer något magiskt när vi reflekterar

Konceptet bygger på följande antagande: När vi regelbundet uppmärksammar vårt eget beteende, om så bara för en kort stund, händer något magiskt: Vi får nya insikter och drar viktiga lärdomar. Vi ser och upplever att vi är närvarande i en situation, eller noterar detsamma hos andra.

Som ett del av konceptet gavs deltagarna varje vecka möjlighet att tala med varandra om sitt eget lärande. Flera av deltagarna uttryckte att detta var en stor trygghet – de kunde dela svårigheter och framgångar med metoden, och diskutera de förmågor de just nu tränar på.

Samtalen, uttryckte flera deltagare, gjorde att lärandet kändes mer meningsfullt, vilket i sin tur ledde till ökad motivation.

Så gick det till i praktiken

Upplägget bestod av fem komponenter:

Definition & mål. I inledningen av resan skrev varje deltagare egna definitioner för att förtydliga betydelser och sätta mål för sig själv.

Självskattning. Varje morgon och kväll skickades en prompt via SMS eller e-post för att trigga reflektion. Här fick varje deltagare skatta sig själv inom sitt valda fokusbeteende.

Veckosamtal. Halvtimmeslångt långt samtal om lärande, definitioner och aha-ögonblick i sin lärgrupp.

Reflektion. Korta reflektioner om framsteg och insikter en gång per vecka.

Scorecard. Alla självskattningar och reflektioner samlades på ett personligt scorecard.

Lustfyllda samtal och regelbunden reflektion ledde till stark personlig utveckling

Grupperna hade produktiva och energifyllda samtal fyllda av personliga upptäckter av egna och andras beteenden som sedan sammanfattades i egna reflektioner.

Erica Bydin som studerar till produktionsledare skrev:

“Rent konkret tycker jag att mina kunskaper inom ledarskap har utvecklats eftersom jag har jobbat på mig själv och mina IDG-kunskaper dagligen.”

Deltagarna delade alla konkreta upptäcker i sitt eget beteende, och försökte tillsammans reda ut och definiera vad varje förmåga egentligen innebär. Ju längre projektet fortskred, desto tydligare och mer insiktsfulla blev deltagarna.

För dig som vill replikera upplägget

Följande grundläggande beståndsdelar kan du som vill testa ett liknande upplägg – oavsett om det rör IDG eller något annat – ha i åtanke när du tar fram din insats:

 1. Låt deltagarna själva definiera de beteenden de vill utveckla och vilken målbild de har. Använd gruppens samlade insikter för att slipa fram riktigt bra formuleringar.
 2. Definiera hur den dagliga reflektionen ska se ut. Vilka frågor ska besvaras? Hur lång tid får den ta? Endast numerisk självskattning eller också språklig reflektion?
 3. Skapa infrastrukturen för att trigga reflektionen i vardagen. I det här projektet användes Knowly, men många alternativ finns.
 4. Facilitera gruppträffar för att få till stånd djupare reflektion och en känsla av gemenskap, vilket bibehåller motivation över tid. Kan ske såväl fysiskt som virtuellt.
 5. Trigga djupare individuell reflektion med större mellanrum, för att undvika att individer fastnar.

Hur Knowly användes

Knowly utgjorde navet i lärresan, och var platsen deltagarna använde för att skapa sina Scorecards, och genomföra dagliga reflektioner. Varje dag under projektets inledning bestod av två delar: En självskattning på morgonen, och en reflektion på kvällen. Här ser du exempel på respektive användningsområde:

Exempel på frågor som utgjorde Scorecard i kategorin Being

Självskattning på morgonen, reflektion på kvällen

Här ser du istället exempel på frågor som ingick i de självskattningar deltagarna fyllde i varje morgon, respektive den reflektion de uppmanades att göra varje kväll under projektets första vecka.

Självskattning varje morgon
...och reflektion varje kväll

Resultatet

Dryga 80 % av deltagarna i piloten uppskattade att de utvecklats mycket eller väldigt mycket inom de beteenden de valt att fokusera på i sina reflektioner. Allt utan att tillföra någon kunskap, bara genom reflektion.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.