Loading...
Tillbaka

9 frågor att ställa sig för att skapa de ultimata lärgrupperna

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Kanske associerar du begreppet lärgrupper främst med en klassisk gruppindelning under ett klassrumstillfälle. En kursledare som i tur och ordning pekar på varje deltagare och räknar uppåt – “1, 2, 3 …”. Siffergrupperingarna samlas sedan kring varsitt bord i lokalen, för att diskutera ett nyss presenterat dilemma.

Mitt mål här är inte att klanka ner på den sortens traditionella lärgrupper – tvärtom, de är ett utmärkt sätt att bedriva socialt lärande i en klassrumsmiljö.

Men det är just bara det – ett sätt bland många. I den här artikeln hoppas jag kunna bredda ditt begrepp om vad lärgrupper är genom att ge dig en serie frågor att besvara, som förhoppningsvis kommer att hjälpa dig att skapa de perfekta lärgrupperna för ert nästa projekt.

Till de flesta frågor listar jag exempel på svar, men känn dig inte begränsad av dem – de finns där som inspiration, inte som en uttömmande lista. Tänk också på att varje fråga ofta har mer än ett svar.

Vilken sorts lärande/utveckling vill vi driva med hjälp av lärgrupperna?

#1 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmar

Exempel: Chefer som tar med sig en verklig utmaning till en gruppträff, och använder både egna erfarenheter och ny teori för att stötta varandra i hur utmaningarna kan lösas.

Den här sortens lärgrupper går att genomföra på stor skala, samtidigt som innehållet som diskuteras under varje gruppträff blir kontextuellt anpassat – gruppmedlemmarna avgör ju själva vilka utmaningar de tar med sig in. Att kunna kombinera det storskaliga och kontextuellt anpassade är ovanligt, men kräver också rigorösa förberedelser från dig som organiserar: För att gruppträffarna inte ska övergå i informella fikastunder rekommenderar vi...

 • Ett tydligt format med en färdig agenda och glasklara instruktioner
 • Att en person utses till gruppledare, som ansvarar för att gruppen håller sig till formatet
 • Krav på återrapportering i någon form

Läs mer: Hur Rebecka Thulin på Handelsbanken använde lärgrupper för att utbilda 550 ledare genom en förändringsresa »

#2 Övning för gruppen som enhet

Exempel: Befintligt konsult-team som övar på affärs-case under tidspress.

Om samma gruppkonstellation även samarbetar i vardagen kan detta vara en lämplig målbild. Tänk dock på att...

 1. Höja insatserna. Gruppen känner varandra sedan innan och stämningen blir lätt alltför informell. Tidspress, presentation inför publik eller någon som observerar och bedömer gruppen är några sätt att skapa ett artificiellt allvar.
 2. Låt gruppen göra en retrospektiv. Eftersom alla gruppmedlemmar är engagerade i övningen finns sällan någon "över" som kan observera och ge feedback. Låt därför istället gruppen ge feedback till sig själv genom att avsätta 10 minuter för att svara på reflekterande frågor om sin egen prestation.

#3 Individuell övning för varje gruppmedlem

Exempel: Tre butikssäljare som turas om att agera säljare, kund och feedback-ansvarig

Här kommer grupperna att kretsa kring någon form av övning, där gruppmedlemmarna turas om att stå i fokus. Lärgruppen fyller då framför allt två funktioner:

 1. En trygg men inte helt kravlös miljö: Att öva på en ny färdighet framför övriga gruppmedlemmar innebär mer press än att öva helt på egen hand, men (sannolikt) mindre press än att utföra uppgiften i skarpt läge.
 2. En källa till feedback: Ute i verkligheten är det ofta omöjligt att få återkoppling på sin prestation. Människor du interagerar med varken kan eller vill berätta vad du kunde gjort bättre och din chef har sällan möjlighet att vara närvarande.
Tips: Låt varje gruppmedlem turas om att ansvara för att observera och ge feedback på en viss del av uppgiften. På så vis engageras hela gruppen även om bara en person övar, och feedbacken blir mer precis.

Det är viktigt att fråga sig huruvida det främsta pedagogiska målet med lärgrupperna har med varje individs eller gruppen som helhets lärande och utveckling att göra.

Vilka är våra gruppdynamiska mål med lärgrupperna?

#1 Knyta kontakter med människor man annars inte hade träffat

Medarbetare med starka nätverk är ofta de mest högpresterande och eftersom vi inom L&D alltid strävar efter att stötta prestation bör vi därför också alltid ta ansvar för medarbetares nätverksbyggande. Att lägga ordentlig tanke bakom vilka människor vi  grupperar tillsammans är ett konkret sätt vi kan göra det på.

Ställ dig här frågan “Vilka deltagare hade i sina roller dragit störst nytta av att känna varandra efter att insatsen är avslutad?”

Läs mer: Varför dina insatser alltid bör innehålla moment som stärker deltagarnas personliga nätverk »

#2 Stärka sammanhållning i ett existerande team

Hur vi utvecklar existerande grupper är ett stort separat fält som vi inte ska gå in på i den här artikeln, men låt oss sammanfatta den här målsättningen på följande vis:

Om målet är att stärka sammanhållningen i existerande grupper bör det sannolikt vara huvudfokuset för hela insatsen.

#3 Luckra upp invanda samarbetsmönster i en större grupp (a la läraren som säger “idag byter vi platser!”)

Precis som i #1 blir valet av vem som ingår i vilken grupp viktigt här. Vi vill lägga stor tanke bakom vilka mönster det är vi vill bryta eller utmana, och gärna skapa mer än en uppsättning alternativa gruppkonstellationer på förhand. Undvik därför att helt randomisera urvalet, då slumpen ibland kommer att landa i alltför liknande grupper som de vi vill luckra upp.

Om deltagarna är ett team som jobbar tillsammans till vardags kan handplockade lärgrupper vara ett bra sätt för att luckra upp invanda beteendemönster.

Hur många människor omfattas av projektet / programmet, som ska delas in i lärgrupper?

1-10

Här är det ofta görbart att som kursledare facilitera samtidiga övningar och diskussioner utan att tumma för mycket på hur mycket tid du ger varje grupp.

11-40

Om grupperna ska träffas samtidigt, exempelvis under ett fysiskt eller virtuellt utbildningstillfälle, börjar det här bli utmanande att få till en tillräckligt bra facilitering. Ålägg gärna en person i varje grupp att vara gruppledare, och försök att ha med dig en eller flera med-facilitatorer, så att fler grupper kan ha en facilitator närvarande samtidigt.

41+

Här börjar det bli svårt för gruppträffarna att ske samtidigt. Titta hellre på upplägg där grupperna själva ansvarar för att boka tider för sina träffar. Se “Hur vill vi att gruppen faciliteras?” längre ner för fler tips.

Vill vi att lärgrupperna träffas fysiskt, virtuellt eller både och?

Här handlar det om att ställa sig ännu fler frågor:

 • Hur lätt är det att samla gruppmedlemmarna på samma plats? Om det är svårt är sannolikt virtuellt bättre.
 • Är övningen eller samtalet beroende av en viss fysisk miljö? Då behöver gruppen per definition träffas fysiskt.
 • Är övningarna eller ämnena av en sort som innebär hög risk för konflikt eller missuppfattningar? Då kan en virtuell miljö vara hindrande.
 • Hur ser deltagarnas scheman ut? För exempelvis chefer med pressade agendor kan en kort förberedelse följt av en timma i Microsoft Teams vara betydligt mer görbart än att ta sig till en fysisk träff.
 • Vad är vår budget? Virtuella träffar är i regel långt billigare att arrangera, då de varken medför kostnader för lokal, resa eller mat.
Virtuella gruppträffar har en lägre tröskel för att bli av och möjliggör geografiskt utspridda lärgrupper.

Hur många deltagare ska ingå i varje grupp?

Ofta faller sig svaret på den här frågan naturligt efter att ha besvarat frågorna om resultatmål och gruppdynamiska mål.

Generellt kan dock sägas att…

 • Parkonstellationer passar bra när förankrande av kunskap är målet, av den enkla anledningen att varje gruppmedlem pratar hälften av tiden istället för en tredjedel eller mindre, och det är i just pratandet – producerandet – som det mesta av lärandet sker.
 • Större grupper passar bra när vi vill få in fler perspektiv och fler källor till feedback, eller om övningen gruppen ska ägna sig åt kräver fler roller.

Hur vill vi att gruppträffarna faciliteras?

#1 Av en facilitator (utbildare, konsult etc)

Detta är det klassiska sättet att hantera lärgrupper, som har fördelen att faciliteringen blir professionellt gjord, men begränsningen att varje grupp är beroende av facilitatorns tillgänglighet. Lämpar sig därför främst för insatser som innefattar en liten mängd deltagare.

#2 Av en chef eller ambassadör i organisationen

När vi låter någon annan i organisationen facilitera gruppen kan träffen förläggas till medarbetarnas naturliga miljö (oavsett om den är fysisk eller virtuell), vilket gör träffen både mer realistisk och mer relevant.

Nackdelarna är att chefen eller den utvalda ambassadören sannolikt varken är tränade i facilitering, eller har speciellt luftiga kalendrar. De riskerar därför både att inte göra ett speciellt mycket bättre jobb än gruppen gjort på egen hand, och att bli flaskhalsar för att få till stånd gruppträffarna.

#3 Av gruppen själv, där vi utsett en person till gruppledare

Den mest skalbara lösningen, som dock kräver rigoröst förarbete. Här kan du inte förlita dig på din egen erfarenhet, utan måste säkerställa att gruppen förstår vad de ska göra i varje steg. Du bör därför ha förberett…

 • Vem som är gruppledare i varje grupp och en tydlig förklaring av vad det innebär.
 • Förberedande material, som varje gruppmedlem ska ha tagit del av inför träffen. Se “Vad vill vi att gruppmedlemmarna ska ha gjort inför att de träffas?” längre ner för fler detaljer.
 • Instruktioner kring hur gruppen gör för att boka sin träff (tekniska instruktioner, deadline för när de ska ha träffats etc).
 • En färdig agenda att använda under träffen, med detaljerade instruktioner på varje punkt.
 • Instruktioner för hur återrapportering ska ske. Ålägg med fördel detta på gruppledaren, och var tydlig med att om inte hen gör det så gör ingen annan det.

Tips! När du skapar instruktioner åt gruppen, tänk regelbok till ett brädspel: Skaparen av spelet finns inte med när vi läser den, så instruktionerna måste stå helt på egna ben och vara tillräckligt tydliga för att ingen förvirring ska uppstå.

Genom att utse en person till gruppledare och låta gruppen facilitera sig själv slipper vi begränsningen av att en facilitator måste vara närvarande. På så vis kan vi skapa lärgrupper på mycket större skala.

Vilken sorts uppgift vill vi ge lärgrupperna?

Action learning: Låt deltagarna ta med utmaningar → använd verktyg du försett dem med för att tackla utmaningarna

Detta är en metod som inspirerats av ramverket Action Learning, och går till såhär:

 • Inför gruppträffarna har deltagarna tagit del av en eller flera modeller, exempelvis genom att se på inspelade föreläsningar
 • De ges i uppdrag att identifiera en utmaning i sin vardag som skulle kunna analyseras och kanske lösas med hjälp av modellen.
 • Gruppträffen inleds med att varje deltagare kort presenterar sin utmaning, varpå gruppen väljer ut en eller ett par att fokusera samtalet kring.
 • Gruppmedlemmarna använder nu modellen för att analysera utmaningen som togs med in.

Den här sortens upplägg har en rad fördelar:

 • Alla deltagare får öva på att applicera modellerna de introducerats för.
 • Givet att deltagarna har liknande roller får de alla stöd i hur de kan hantera en utmaning som sannolikt kan uppstå för dem allihop.
 • Den eller de deltagare vars utmaningar väljs ut lyckas förhoppningsvis ta sig förbi sin utmaning och därigenom prestera bättre.

Praktisk situationsbaserad övning (ibland kallat rollspel)

Även rollspel är ett stort fält som vi inte ska gå in på på djupet i den här artikeln. Nyckelingredienser är:

 • Trygg miljö där misstag välkomnas.
 • Snabb feedback på prestation.
 • Balanserad mix mellan att observera “rätt” beteende och att försöka utföra beteendet själv.
 • Orka genomföra många repetitioner – precis som de bästa regissörerna ofta är de som gör flest omtagningar är de mest högpresterande medarbetarna ofta de som gjort flest övningsrepetitioner.

Vad vill vi att gruppmedlemmarna ska ha gjort inför att de träffas?

Rätt förberedelser är avgörande för att en lärgruppsträff ska bli givande. Här har du som utbildare därför ett stort ansvar. Nedan följer exempel på förberedelser, och när de kan passa.

Tagit del av kunskap

Inom socialt lärande är återberättande en stark mekanism för att få kunskap att slå rot. För att kunna återberätta något måste jag som deltagare dock först introducerats för det. Se därför till att deltagarna redan tagit del av den kunskap de förväntas återberätta inför träffen, så att varje deltagare ägnar tiden tillsammans åt att slipa på hur de ska förklara materialet för övriga.

Testat något i sin vardag

En gruppträff kan vara en utmärkt källa till extern motivation. Kanske förväntas deltagarna under er insats ha genomfört ett svårt samtal med en medarbetare? Då kan en gruppträff vara en utmärkt punkt på tidslinjen som används som både deadline och morot – här förväntas uppgiften vara gjord, men här väntar också stöd och konstruktiv feedback på hur det gick.

Reflekterat / svarat på reflektionsfrågor

Många vet intuitivt att reflektion är viktigt men likväl kämpar många med att avsätta tiden för den. En lärgruppsträff skapar en förväntan om att reflektionen ska vara gjord, och ett behov av att ha skrivit ner eller kunna återberätta sina tankar – istället för att reflektera ut i etern finns ju i lärgruppen faktiskt människor som lyssnar.

Att uppmana varje gruppmedlem att reflektera över en utmaning de stött på i sin vardag inför en träff kan bli den perfekta myllan för ett givande samtal.

Hur vill vi att grupperna återrapporterar?

Via gruppledaren / facilitatorn

Att en person ansvarar för återrapportering innebär att vi undviker problemet med att alla medlemmar antar att någon annan skulle genomfört återrapporteringen. Nackdelen är att vi kan missa vissa gruppmedlemmars perspektiv.

Varje gruppmedlem för sig

Här får vi, givet att alla faktiskt återrapporterar, oerhört finkornig data – frågan är bara om vi faktiskt har kapacitet att göra något vettigt med den?

Inte alls

Att en första gruppträff återrapporteras är ofta viktigt för att som utbildare kunna identifiera problem bland de som inte återkopplat. Förväntas gruppen därefter träffas regelbundet blir behovet dock ofta mindre och mindre. Det viktigaste är ju trots allt att gruppen träffas – inte att vi på utbildningsavdelningen kryssar i en ruta.

Där har vi de åtta frågorna för att planera din nästa lärgruppsinsats. Nu återstår bara för mig att önska lycka till!

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.