Loading...
Tillbaka

Hur Rebecka Thulin på Handelsbanken använde lärgrupper för att utbilda 550 ledare genom en förändringsresa

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

I samband med ett stort förändringsarbete i Handelsbanken efterfrågade de 550 chefer som omfattas hjälp och utbildning i hur de skulle leda förändringen. De uttryckte också behov av att diskutera utmaningar de stod inför med andra chefskollegor.

Rebecka Thulin, kompetens- och ledarutvecklare på Handelsbanken, presenterade ett förslag för ledningen, som när det sjösattes kom att bli  mycket framgångsrikt.

I den här artikeln dyker vi ner i detaljerna kring hur projektet blev så lyckat.

Rebecka Thulins projekt blev mer framgångsrikt än någon vågat hoppas.

Inledande diskussionen med ledningen

Tillsammans med ledningen diskuterades vilka som skulle få ta del av kompetensutvecklingsinsatsen: Skulle den endast vara till för vissa chefer? Endast utvalda ambassadörer?

De enades till slut om att upplägget skulle omfatta samtliga chefer som berördes av förändringen, samt ett antal förändringsledare utan chefsansvar – totalt cirka 600 personer.

Med så många deltagare kom nästa utmaning som ett brev på posten: Hur skulle de kunna leverera en insats som blev relevant för varje individ i en så stor skala?

Med målsättningen att trots det stora antalet deltagare leverera något som hade reell påverkan för varje individ bestämde Rebecka sig för att i Knowlys plattform designa en ny sorts lärresa, där upplägget byggde på självfacliterande grupper.

Lärresans fyra delar

 1. Knowly som avgörande stöd: Visualisering av lärresan, schemalagda informationsutskick, statistik och automatiserad användarhantering och uppföljning av deltagarnas utveckling.
 2. Fem inspelade föreläsningar (som de deltagande cheferna såg via Knowly), som var och en tog upp en del av ramverket 4F, som omfattar fyra framgångsfaktorer för att leda förändring. 4F kommer ursprungligen från ramverket DCOM.
 3. Två frågestunder där deltagarna kunde ställa frågor till en expert på ämnet förändringsledning.
 4. Handplockade lärgrupper där chefer från olika delar av landet som stod inför liknande uppdrag och utmaningar grupperades tillsammans. Grupperna träffades online fyra gånger och faciliterade sina egna träffar enligt metodiken Action Learning. De återkopplade på egen hand till Rebeckas team genom Knowly.
Handelsbankens egen visualisering av den drygt sex månader långa lärresan.

Resultatet i korthet

 • 93% (97 grupper) bokade träffar och 67% (70 grupper) återrapporterade en skriftlig sammanfattning av hur det gick – helt utan handpåläggning från utbildningsavdelningen.
 • Deltagarna skattade sin kompetens inom förändringsledning inför och efter insatsen. En tydlig förflyttning i positiv riktning syntes (för nedbrytning av förflyttningen, se avsnittet om Utfallet längre ner i artikeln).
 • Ett stort antal deltagare hörde av sig till utbildningsavdelningen och uttryckte tacksamhet över att ha kopplats samman med en grupp chefer som befunnit sig i samma situation. De uttryckte värdet av att få diskutera både sina egna och övriga gruppmedlemmars kontextuella utmaningar, och nyttan i att få bredda sitt nätverk med relevanta kontakter i organisationen.
 • Sedan lärresan avslutats har teamet fått till sig berättelser om hur man i lärgrupper kunnat stötta varandra i att leda förändring och hjälpas åt att driva frågor i hela organisationen.
 • Flera grupper har valt att fortsätta träffas efter att lärresan avslutats.
 • Satsningen har bidragit till ett gemensamt språk för förändringsledning.

Ett resurseffektivt koncept att ta efter

Förhoppningen med den här artikeln är att låta projektets framgångar sprida sig även utanför Handelsbanken, och låta konceptet bli ett slags exempel för hur andra organisationer kan stötta chefer som ska driva förändring – trots begränsade resurser hos utbildningsavdelningen.

Så: Låt oss ta oss ner i detaljerna – varför blev projektet egentligen så lyckat?

Behovsanalysen: Låt alla delta och skapa möjligheter för chefer i liknande miljöer att stötta varandra

I samband med förändringsprojektets lansering hade en undersökning bland organisationens chefer gjorts om vilket stöd de behövde. Undersökningen låg nu till grund för ledningens kravställning.

Många chefer uttryckte att de saknade kompetens i hur man leder förändring i organisationer – ledningen beslutade att möta efterfrågan

Traditionellt på banken hade endast utvalda chefer deltagit i den här sortens insatser i samband med förändringsprojekt. De utvalda cheferna hade sedan fått ansvar att agera som ambassadörer, för att säkerställa att lärandet förs vidare till övriga chefer.

Den här gången ville Handelsbanken Sveriges ledning testa ett annat grepp, som aldrig tidigare prövats på banken. Eftersom en så stor andel av cheferna uttryckt att de önskade lära sig mer om förändringsledning, och därigenom också bli bättre utrustade att lotsa organisationen genom transformationen, beslutades att inte bara vissa, utan alla berörda chefer skulle involveras i projektet.

"Erbjud ett forum där jag som chef får tala om mina utmaningar med andra chefer, och hjälpa dem med sina"

Utöver kompetens i förändringsledning efterfrågade cheferna också möjligheter till erfarenhetsutbyte. På flera håll fanns visserligen lokala nätverk, men att som chef få kontakt och utbyte med andra chefer i liknande sits i en annan del av landet var svårt – det fanns för få beröringspunkter med andra kontor och för lite tid att initiera egna kontakter.

Den andra centrala delen i satsningen blev därför att möta också denna efterfrågan: Att skapa ett forum där chefer i liknande roller med liknande utmaningar kan stötta varandra, och hålla varandra ansvariga gentemot de mål de satt för sig själva.

Pedagogisk grund: Låt samtliga chefer lära sig ramverket 4F, för att sedan applicera kunskaperna i lärgrupper

Den genomgående pedagogiken i projektet var ramverket 4F, som ofta nämns tillsammans med OBM (Organizational Behavior Management) – också det ett centralt tema i lärresan.

Handelsbankens visualisering av konceptet 4F, som presenteras i Leif E Anderssons bok OBM-boken: Psykologi för ledare.

Som deltagare i projektet exponerades du för 4F på två sätt:

 • Deltagarna fick lära sig om ramverket 4F i sig, praktisera det i vardagen och diskutera det i sina lärgrupper.
 • Projektet strävade inte bara efter att utveckla deltagarna inom förändringsledning. På chefernas begäran hade också självledarskap, utmanande samtal och time management inkluderats. Här användes 4F istället som underliggande pedagogiskt ramverk för att förmedla kunskaperna, utan att det explicit kommunicerades till deltagarna att 4F användes.

Action Learning: Metoden bakom de lyckade lärgrupperna

Utöver 4F, som lade grunden för lärresans pedagogik i stort, användes Action Learning som struktur för gruppträffarna.

Essensen i Action Learning är att låta en grupp som försöker åstadkomma förändring träffas regelbundet för att diskutera de svårigheter deltagarna upplever just nu. Deltagarna testar sedan lösningarna gruppen kommer fram till i verkliga situationer, för att sedan återigen mötas i gruppen. Cykeln kan upprepas olika länge beroende på kontext.

Metoden har visat sig vara mycket effektivt i att utveckla färdigheter både i ledarskap och problemlösning för individer och grupper (Leonard and Marquardt, 2010). Den handlar om att utveckla förmågan att få något gjort snarare än att utveckla förmågan att prata om att få något gjort.

Gruppmedlemmarna ges en struktur för att gå från diagnos och analys till experiment, handling och implementering. En anledning till att modellen ofta uppskattas av deltagare är att vi i allmänhet är mer benägna att lyckas med åtgärder efter att vi har diskuterat med andra och fått stöd av andra i att genomföra åtgärderna.


Inhämtningen av teori: Inspelade föreläsningar med experter att se när det passar en själv

Kunskapsinhämtningen mellan gruppträffar skedde i första hand genom att deltagarna såg inspelade föreläsningar på olika ämnen som identifierats i behovsanalysen.

Föreläsningarna publicerades den 1:a i respektive månad som projektet pågick. Sedan hade deltagarna cirka en månad på sig att titta på filmen och besvara reflektionsfrågor. På så vis kunde deltagarna schemalägga lärandet så det passade deras vardag bäst, samtidigt som lärtillfällena spreds ut över en längre tid.

I tur och ordning var föreläsningarna:

Färdriktning

Föreläsare: Mikal Björkström, Making Change, Leg. psykolog med OBM-inriktning.

Vad menas med en tydlig riktning? Hur uppnår jag det tillsammans med min målgrupp?

Mikal Björkström diskuterade det första F:et – Färdriktning

Färdigheter 1

Föreläsare: Leonardo Johansson, Lion Competence, 15 års erfarenhet av försäljning och säljledarskap på mjukvaru-, konsult- och produktföretag.

Säljledarskap: Att vidareutveckla hur jag leder försäljning och arbeta mer proaktivt

Leonardo Johansson pratade säljledarskap

Färdigheter 2

Föreläsare: Rebecka Thulin, kompetensutvecklare, utbildad inom coaching och Motiverande samtal samt OBM-certifierad.

Del 1: Utmanande samtal – före under och efter

Del 2: Motiverande samtal

Rebecka Thulin höll själv i en av föreläsningarna om färdigheter

Förutsättningar

Föreläsare: Maria Göthe, Wise Consulting, konsult inom HR, ledarskap och organisationsutveckling

Del 1: Effektfull prioritering av tid

Del 2: Rutiner för att arbeta effektivt och möjliggöra självledarskap

Maria Göthe höll i sessionen om "Förutsättningar"

Förstärkare

Föreläsare: Mikal Björkström, Making Change, Leg. psykolog med OBM-inriktning.

Hur kan jag agera för att stärka kort- och långsiktig motivation för medarbetarnas beteendeförändring?

Mikal Björkström återvände för den sista föreläsningen.

Målen med lärgrupperna: Kunskapsutbyte, nätverksbyggande, övning och accountability

I sin lärgrupp fick cheferna...

 • En chans att syntetisera teorin, för attkunna förklara sin syn på lärdomarna för övriga deltagare.
 • Nya tolkningar av teorin från övrigadeltagare, som öppnade fler möjliga användningsområden för modellerna.
 • Lära känna andra chefer i liknande rollersom de inte hade haft någon naturlig beröringspunkt med annars.
 • En grupp människor som skulle hålla dem ansvarigagentemot de mål man satt upp till nästa session.
 • Ett forum för att ta upp utmaningar de ställtsinför, och stöd i att komma på lösningar på dem. 
Kort sagt, lärgrupperna kryssade i stort sett alla boxar för vad som bör vara på plats för att riktigt effektivt lärande ska ske.

Nyckelkomponenten: Varje chef tar med just sina problem till gruppen och får stöd av kollegor med nästan identiska utmaningar, som lärt sig relevanta verktyg

Fördelarna med lärgrupperna må ha varit många, men kanske viktigast av allt är möjligheten som öppnades upp av sättet Handelsbanken valde att utforma grupperna på.

Låt oss ta ettsteg tillbaka.

Samma grupper skulle också ha kunnat ha ett helt annat upplägg, där samtliga deltagare skulle göra samma övningar eller ta sig an samma case.

Ett sådant upplägg hade visserligen varit bättre än en klassisk one-to-many-utbildning, men hade missat den verkliga nyckelkomponenten: Att varje deltagare tar med just sina problem, och får stöd av gruppmedlemmar som med stor sannolikhet har snarlika problem själva.

Kontentan? Det var inte lärgrupperna i sig som gjorde insatsen så lyckad – det var sättet grupperna organiserades på.

Informationen till varje grupp: Såhär bör ni lägga upp er träff

Varje grupp fick detaljerade instruktioner om hur de skulle lägga upp respektive träff. Instruktionerna varierade mellan träffarna, i takt med att gruppmedlemmarna fick fler och fler möjligheter att praktisera teorin i vardagen, och därför också stötte på fler problem att diskutera med gruppen.

Sammanfattad version av instruktionerna till grupperna

 • Vem som ansvarar för att boka möte (gruppledaren)
 • Struktur för träffen / föreslagen agenda
 • Detaljerade instruktioner för hur coachingen går till, inklusive frågebatteri och spelregler
 • Reflektion om mötet i sig
 • Dokumentation av mötet

Inzoomat: Strukturen för en enskild träff

 • Följ upp med person som presenterade utmaning vid förra träffen (om detta inte är första gången gruppen ses)
 • Övriga, som inte blivit coachade, presenterar varsin egen utmaning
 • Gruppen väljer en av utmaningarna att zooma in på och coacha kring
 • 10 min beskriv problemet
 • 15 min diskussion och coaching
 • 10 min slå fast mål och hur målen ska följas upp

Hur autonomin fungerade: Så bokade, genomförde och återrapporterade varje grupp sina träffar

Rent praktiskt fungerade grupperna såhär: Rebecka valde ut gruppkonstellationer utifrån vilka chefer som står inför liknande organisatoriska utmaningar i samband med förändringsarbetet. Hon skapade därefter gruppkonstellationer i Knowly. I varje gruppkonstellation utsågs en gruppledare automatiskt. 

Hon lade sedan till instruktionerna till gruppen i gruppuppgifter i Knowly. Där skapade hon också separata inbjudningsmeddelanden till gruppledare och gruppmedlemmar. Gruppledarna fick extra information om att de valts till gruppledare, och att det innebar ett extra ansvar vid bokning av gruppens träff och vid återrapportering.

Uppgifterna schemalades och skickades till gruppmedlemmarna, som därefter hade separata deadlines för när träffen skulle ha bokats respektive ha genomförts. Efter träffen fick gruppledaren en länk som tog dem till ett gränssnitt Knowly där de kunde återrapportera hur det gått.

Gränssnittet i Knowly som deltagarna använde för att koordinera sina gruppträffar.

Att grupperna administrerade sig själva innebar omedelbar återrapportering utan mellanhand

Genom att låta grupperna facilitiera sig själva kunde samma information gå ut exakt samtidigt till samtliga grupper, och grupperna kunde boka sina träffar direkt. Det hade aldrig gått att åstadkomma med en extern facilitator.

Eftersom återrapporteringen skedde genom Knowly behövdes heller ingen handpåläggning för att sammanställa gruppernas dokumentation.

Automatisk sammanställning av statistik: Skillnaden mellan att som learning professional kunna bidra med stöd och att drunkna i admin

Deltagarnas återrapportering sammanställdes i Knowlys statistiksida. Här kunde Rebecka snabbt kunde identifiera vilka grupper som ännu inte bokat träff, och påminna dem, istället för att fastna i administrationen av att sammanställa gruppledarnas inskickade svar.

Nedan syns ett exempel på grässnittet för statistik efter gruppträffar. Observera dock att det inte innehåller Handelsbankens data.

Exempel på admin-gränssnittet för uppföljning avlärgrupper i Knowly.

Utfallet: Hög grad av återrapportering, detaljerade insikter i chefernas utmaningar och tydligt påvisad förflyttning

Grupp-engagemang

 • 93% (97 st) av grupperna bokade möten.
 • 67% (70 st) återrapporterade skriftligt.  

Självskattning inför insatsen

 • På en skala från 1-10, hur bedömer du din förändringsledarkompetens idag? Genomsnitt: 5.7

Självskattning efter insatsen

 • På en skala från 1-10, hur bedömer du din förändringsledarkompetens idag? Genomsnitt: 7.0

Utvärdering av syftet med lärresan

 • På en skala från 1-10, hur väl tycker du att vi lyckats med att uppnå syftet med lärresan? Genomsnitt: 7.0

Total uppslutning kring gruppträffarna

Att kunna påvisa att 93% av grupperna bokat möten helt på egen hand, utan extern facilitator, var långt mer än Rebecka kunnat vänta sig. Dessutom har en stor del av deltagarna i skriftlig feedback uttryckt stor uppskattning kring strukturen för erfarenhetsutbytet i lärgrupperna.

En självskattning genomfördes dessutom inför och efter insatsen, som visade att deltagarna – precis som de inledningsvis efterfrågat – både kände sig mer kompetenta och ansåg sig ha lyckats med ledarskapet i förändringen.

Nyfiken på att höra Rebecka själv berätta om upplägget?

Ta del av hennes webinarium från Knowly Week här »

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.