Knowlys allmänna villkor

Gällande från och med 2018-06-18

Knowlys allmänna villkor

Gällande från och med 2018-06-18

1. Allmänt

1.1 Knowlys verktyg

Knowly AB, org.nr. 556939-8398 (”Knowly”), har utvecklat en webbapplikation (”Verktyget”) som hjälper organisationer (”Kunden”) att förstärka effekten av utbildningstillfällen. Genom Verktyget kan en Kund skicka ut ett paket av mikroutbildningar före och efter utbildningen via sms eller epost. Mikroutbildningarna kan vara exempelvis reflektionsuppgifter, repetitionsfrågor eller utmaningar och kan skickas till såväl deltagarna (”Deltagarna”) som deras chefer. På så sätt hjälper Knowly Kunden att involvera Deltagarnas chefer och att uppmana till övning i vardagen.

1.2 Material som skapas i Knowly

Det är Kunden själv som skapar utbildningsmaterialet (”Materialet”) i Verktyget, och självklart gör Knowly inga anspråk på äganderätten till Materialet, eller annan information som Kunden eller Deltagare lägger in i Verktyget (som kontaktuppgifter till eller annan information om Deltagarna). Sådan information används endast av Knowly i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Verktyget. På samma sätt får Kunden ingen ytterligare rätt till innehållet i Verktyget än vad som framgår av dessa allmänna villkor (”Villkoren”).

1.3 Villkorens gällande

Villkoren reglerar vad som gäller vid användningen av Verktyget och gäller som tillägg till vad Knowly och Kunden har kommit överens om i övrigt.

1.4 Användning och leverans

Kunden får genom sitt avtal med Knowly, det vill säga huvudavtal/orderbekräftelse tillsammans med dessa Villkor (gemensamt kallade ”Avtalet”), rätt att använda Verktyget, så som det vid varje tidpunkt är utformat (det vill säga i befintligt skick), mot erläggande av betalning enligt Knowlys vid varje tidpunkt gällande prislista eller vad som annars har avtalats. Knowly ska leverera Verktyget och se till att det fungerar i enlighet med Avtalet och vad som utlovas på Knowlys hemsida, knowly.com. Om det skulle förekomma motstridigheter mellan de olika dokumenten som ingår i Avtalet gäller huvudavtalet/orderbekräftelsen i första hand och därefter dessa Villkor.

2. Användning av verktyget

2.1 Otillåten användning

Kunden får bara använda Verktyget i enlighet med Avtalet och i enlighet med Knowlys instruktioner. Detta innebär, bland annat, att Kunden inte får: vidta åtgärder som förändrar Verktyget; tillgängliggöra hela eller delar av Verktyget eller kopior av Verktyget till tredje man; försöka kringgå systemets säkerhetsspärrar; ta källkod eller sammanställd kod i besittning; dekompilera, dekryptera eller dekonstruera Verktyget eller försöka skapa eller härleda källkod från Verktyget; eller publicera Material i Verktyget som bryter mot tredje mans immateriella rättigheter.

2.2 Deltagares användning

Kunden ansvarar för såväl sin egen användning av Verktyget som sina Deltagares användning. Om Kunden blir medveten om att någon Deltagare bryter mot Avtalet ska Kunden därför hindra Deltagaren från att använda Verktyget och informera Knowly.

2.3 Ansvar för information

Kunden ska ansvara för att lösenord och annan information som behövs för att nyttja Verktyget är skyddad mot obehöriga. Kunden är ansvarig att informera Knowly omedelbart om en obehörig person skulle få tillgång till sådan information.

2.4 Skadlig programvara

Det är Kundens ansvar att tillse att Material är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod och att Material inte på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Verktyget.

2.5 Inga minderåriga Deltagare

Verktyget är inte ämnat för och bör inte användas av någon under sexton års ålder. Kunden ansvarar för att alla Deltagare som bjuds in till Verktyget är över sexton år gamla.

3. Uppdateringar och ändringar av verktyget

3.1 Uppdateringar och nya versioner

Knowly ska implementera nya uppdateringar och nya versioner av Verktyget på grund av säkerhetsskäl och annars i den mån Knowly finner det lämpligt. Knowly har även rätt att modifiera Verktyget efter eget gottfinnande.

3.2 Underhåll och avbrott

Knowly har rätt att stänga ner Verktyget för underhåll och uppgraderingar. Vid sådana avbrott ska Knowly underrätta Kunden i förväg. Knowly ska också, när det är möjligt, förlägga underhållsarbete till en tidpunkt då det skapar minsta möjliga störningar.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Verktygets tillhandahållande

Verktyget tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garanter om säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, frånvaro av intrång eller partsbruk. Knowly utlovar inte att Verktyget kommer att möta dina krav för eller förväntningar om detsamma, eller att användningen av Verktyget kommer att vara oavbrutet eller fritt från fel.

4.2 Tredje-parts-webbsidor

Knowly åtar sig inget ansvar för innehåll, integritetspolicies eller förfaranden av tredje partswebbsidor eller tjänster som är möjliga att nå genom länkar i Verktyget. Knowly inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats genom eller i samband med användning av eller tillit satt till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängligt genom någon sådan webbsida eller tjänst.

4.3 Ansvar för information

Knowly tar inget ansvar för lagring eller säkerhetskopiering av Material och annan uppladdad information i Verktyget.

4.4 Ansvar för skador

Knowly ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som, exempelvis, förlorad vinst, data eller inkomst. Inte heller för förvrängning av data eller skada orsakad av virus relaterad till Kundens datasystem, hårdvara, mjukvara eller annan utrustning. Knowly svarar vidare inte för avbrott, fel eller tekniska komplikationer i Verktyget eller mobila nätverk, som är orsakade av Kunden eller tredje man.

4.5 Maxbelopp vid skadeansvar

Om, trots vad som övrigt anges i Villkoren, Knowly visar sig ansvara för någon skada eller förlust som har samband med Verktyget, ska Knowlys ansvar aldrig överstiga det belopp som motsvarar betalningar som gjorts av Kunden till Knowly i enlighet med Avtalet under den senaste sexmånadersperioden. Kunden har inte rätt att göra gällande några andra anspråk gentemot Knowly med anledning av sådan skada eller förlust.

4.6 Ersättningsskyldighet

Kunden är skyldig att ersätta Knowly om Knowly förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för. Kunden ska ersätta och hålla Knowly skadelös mot alla anspråk från tredje man med anledning av Material publicerat av Kunden i Verktyget.

5. Force majeure

5.1 Händelser utanför parternas kontroll

Om någon av Parterna inte kan fullgöra en viss skyldighet på grund av att en händelse som ligger utanför Partens kontroll har inträffat, så har den andra Parten inte rätt till ersättning eller rätt att säga upp Avtalet i förtid med anledning av detta. Exempel på sådan händelse kan vara extremt oväder, ny lagstiftning, strejk, olyckshändelse m.m. eller försening hos underleverantör på grund av dessa omständigheter.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Ägande av immateriella rättigheter

Knowly äger alla immateriella rättigheter till Verktyget, inklusive upphovsrätt, varumärken och know-how som på något sätt har samband med Verktyget. Med undantag för vad som uttryckligen stadgas i Avtalet erhåller Kunden inga rättigheter till upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter eller annan immateriell rättighet och goodwill som tillhör Knowly.

6.2 Kundens material

Kunden garanterar att den har alla nödvändiga rättigheter för Material som publiceras i Verktyget. Kunden accepterar att Knowly har rätt att göra ändringar och tillägg i Material i den mån det är nödvändigt för Knowly för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med Avtalet. Materialet är Kundens egendom och Knowly har endast rätt att nyttja Materialet under avtalstiden i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet gentemot Kunden.

6.3 Material som strider mot avtalet

Om Material som publicerats av Kunden i Verktyget strider mot Avtalet kan Knowly omedelbart stänga av Kunden från fortsatt användande av Verktyget, samt radera Materialet. Kunden ska genast meddela Knowly om den mottar meddelande från tredje man avseende intrång i immateriella rättigheter på grund av Material som denne publicerat i Verktyget.

7. Tredjepartscookies

7.1 Användning av tredjepartscookies

Knowly använder sig av tredjepartscookies, från exempelvis Google Analytics. Cookies är passiva textfiler eller bitar av information som lagras hos Kunden då denne använder Verktyget. Knowly använder tredjepartscookies för att förbättra användarupplevelsen, genom exempelvis sammanställande statistik. Genom att ingå Avtalet accepterar Kunden att cookies används på sådant sätt som anges ovan, samt att informera Deltagare om användningen.

8. Knowlys åtaganden som personuppgiftsbiträde

8.1 Behandling av personuppgifter

Knowly kan såsom personuppgiftsbiträde till Kunden komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning, för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig. Ett tilläggsavtal avseende personuppgiftsbehandlingen kan på uppmaning av Kunden träffas mellan Knowly och Kunden. Vidare är Knowly personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in i syfte att förbättra Verktyget, samt för de personuppgifter Kunden tillhandahåller om sig själv. I enlighet med dataskyddslagen GDPR har Knowly också utsett ett dataskyddsombud.

9. Ändringar av avtalet, avtalstid och avtalets upphörande

9.1 Ändringar av avtalet

Knowly äger rätt att ändra innehållet i dessa Villkor, genom att publicera nya villkor på knowly.com. Om ändringarna är av större betydelse, meddelar Knowly Kunden per mail trettio (30) dagar innan de träder i kraft.

9.2 Avtalets upphörande

Avtalstid och uppsägningstid anges i huvudavtal/offert. Knowly har därutöver rätt att avsluta Avtalet omedelbart, utan iakttagande av uppsägningstid, om Kunden bryter mot Avtalet. Avtalet ska också per automatik upphöra omedelbart om Kunden ställer in sina betalningar.

9.3 Vid avtalsupphörande

Vid Avtalets upphörande ska alla rättigheter beviljade till Kunden i enlighet med Avtalet upphöra och Kunden ska omedelbart betala alla obetalda avgifter till Knowly samt återlämna dokumentation till Knowly som denne innehaft i enlighet med Avtalet. Dokumenten ska fortsatt anses vara Knowlys exklusiva egendom.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

10.1 Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.